Fundacja


Fundacja pod nazwą „Fundacja im. dr. Michaela Dethloffa" (FiMD) została powołana przez Andrzeja Dethloffa zwanego dalej Fundatorem, dnia dziewiątego marca dwa tysiące szesnastego roku (2016-03-09), z siedzibą w Warszawie.

 

Andrzej Dethloff

Cel Fundacji


Celem Fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza, a w szczególności wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka niemieckiego.

Sposób realizacji celów


Fundacja realizuje swoje cele statutowe inicjując, prowadząc i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

  • nauczanie języka niemieckiego
  • organizację obozów językowych, kursów i wyjazdów edukacyjnych
  • dofinansowanie nauki języka niemieckiego w Dethloff Deutschschule z siedzibą w Lublinie
  • współpracę z samorządem lokalnym i instytucjami państwowymi w kraju i zagranicą, firmami o zbliżonym profilu działania, wspomaganie innych organizacji pozarządowych o zbieżnych celach statutowych oraz organizowanie lub wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych, artystycznych służących edukacji młodzieży
  • działanie na rzecz promocji nauki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckojęzycznych
  • organizowanie szkoleń i warsztatów, programów z zakresu edukacji, wspomaganie i propagowanie motywacyjnych metod nauczania oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli języka niemieckiego
  • uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji